Biljana Trifunović

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS, br. 41/2018)  propisana je obaveza evidentiranja  stvarnih vlasnika  kapitala pravnih lica i drugih subjekata udruženja, fondacija, zadužbina i dr. Nova obaveza odnosi se na: 1) sva privredna društva, osim javnih akcionarskih društava; 2) zadruge; 3) ogranke stranih privrednih društava; 4) sva poslovna udruženja i udruženja, []

(Sl. glasnik RS, br. 41/2018)   Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Centralna evidencija), kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika. Primena []

ZAKON O EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UKLJUČIVANJA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJA NISU OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANA

(Sl. glasnik RS, br. 44/2018)   Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i potrebni dokazi za uključivanje u obavezno zdravstveno osiguranje lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana na osnovu zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. Član 2 Lice koje se uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje, svojstvo osiguranika stiče danom podnošenja zahteva za []

(Sl. glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 dr. zakon i 44/2018 dr. zakon) I UVODNE ODREDBE Cilj i predmet Član 1 U cilju zaštite položaja potrošača ovim zakonom uređuju se prava i obaveze potrošača, instrumenti i načini zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i []

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

(Sl. glasnik RS, br. 44/2018) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja finansijskih usluga korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava. Značenje pojedinih pojmova Član 2 Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje: 1) ugovor []

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

(Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Deo prvi OSNOVNE ODREDBE PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja []

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

(Sl. glasnik RS, br. 39/2018)     Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i []

Kada se radi o reeksportu, kada je roba nabavljena u inostranstvu radi dalje prodaje u inostranstvu i ne ulazi na teritoriju Republike Srbije, podatak o nabavci dobara se unosi u polje 8d.3, a podatak o prometu u polje 11.1 Obrasca POPDV. Ukoliko nije ugovoren reeksport, ali je takođe roba nabavljena u inostranstvu radi dalje prodaje []

Davanje donacija bilo u robi ili u novcu se prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost smatra kao promet bez naknade i izjednačava se sa prometom uz naknadu, pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da []

Pretplatnici na blog mogu svoja pitanja postavljati putem formulara koji se nalazi ispod svakog blog posta. Ukoliko imate pitanje čija tema nije detaljnije obrađivana na blogu, kontaktirajte nas putem kontakt stranice.

Bliži se rok za registraciju stvarnih vlasnika kapitala

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UKLJUČIVANJA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJA NISU OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANA

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU

Sva prava zadržana 2012 – 2018 Biljana Trifunović IFA d.o.o.